Letni delovni načrt

Letni delovni načrt šole je temeljni dokument, v katerem načrtujemo življenje in delo ter uresničevanje ciljev in nalog šole. V njem so določeni organizacija, obseg in vsebina vzgojno-izobraževalnega dela ter pogoji za njihovo izvajanje. Z letnim delovnim načrtom načrtujemo delo strokovnih organov, sodelovanje s starši in povezovanje šole z okoljem.


Letni delovni načrt zajema delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi ustanovami oziroma s svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Glavna dejavnost šole je vzgoja in izobraževanje učencev. Za dosego ciljev se šola povezuje s starši z namenom skladnejšega delovanja pri vzgoji in izobraževanju. Pri realizaciji sprejetih načrtov in ciljev upošteva in razvija aktivno vlogo učencev ter se povezuje z lokalno skupnostjo.