หลักการและเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง

    เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยบนหลักการความพอประมาณ ความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม สามารถเขียนเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้