หน้าแรก http://gg.gg/Yuphin_math

วิดีโอ การแปลทางเรขาคณิต

วิดีโอ YouTube

   ITLA'12_ครูยุพิน แป้นแอ้น

วิดีโอ YouTube

   ผลงานการอบรม

วิดีโอ YouTube


YouTube Video
นางสาวยุพิน  แป้นแอ้น
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

Google Calendar


วิดีโอYouTube Video


YouTube Video
หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติผู้จัดทำ