หน้าแรก http://gg.gg/Yuphin_math


กิจกรรม STEM


วิดีโอ การแปลทางเรขาคณิต

วิดีโอ YouTube


   ITLA'12_ครูยุพิน แป้นแอ้น

วิดีโอ YouTube

   ผลงานการอบรม

วิดีโอ YouTube

นางสาวยุพิน  แป้นแอ้น
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

Google Calendar


วิดีโอ


หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติผู้จัดทำ