นักเรียนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    


 https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

 การอบรมการใช้ SGS
การอบรมยกระดับ O-NET และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ปก ปพ.5_M6_Summer

  •      -แบบทดสอบสุขภาพจิต
     (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)