Home>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอบรม โครงการ DLIT and Google Apps for Education โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
    เมื่อวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ได้จัดการอบรมการใช้งานโครงการ DLIT และการใช้ Google Apps for Education โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ส่งคุณครูนิธิกร  แทบศรี ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมทั้ง 24 คน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียน  ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานของโรงเรียนท่าทองพิทยาคมที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้บริหารของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน
    ส่ง 5 ก.ค. 2559 21:07 โดย สมศักดิ์ ลิ้มคงงาม
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar