ครูผู้สอนAmazingCounters.com


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาสังคมศึกษา 1 
  
รหัสวิชา ส31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน


คุณครูสำเนา  แก้วดา


ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าเว็บย่อย (1): หนังสือสวดมนต์