ครูผู้สอน


      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

    วิชาประวัติศาสตร์  1  รหัสวิชา  ส31103

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

AmazingCounters.com

ครูผู้สอน 
คุณครูสำเนา  แก้วดา
ครูชำนาญการพิเศษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าเว็บย่อย (1): คำชี้แจงก่อนเรียน