หน้าแรก

แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เล่มที่  1  เรื่อง  การเลี้ยงลูกบอล  เล่มนี้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา   วิชา ฟุตบอล (เพิ่มเติม)  รหัสวิชา พ 21203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เล่นกีฬาฟุตบอล ให้ดียิ่งขึ้น    หวังว่าแบบฝึกทักษะเล่มจะนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้  และทักษะ ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และเป็นประโยชน์  ต่อการจัดการเรียนการสอนตามสมควร  ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 
 
 
 
 
 


ธวัชชัย  พาขุนทด