บุคลากร

   
ว่าที่ ร้อยตรี นิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี


 
 

นายบารมี  ดำรงธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 
 
นายสุรศักดิ์  อินกอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางขนิษฐา  แสงทองสกาว
จัดสอนแทนกลุ่มสาระฯ

นางอรวรรณ  ฟรอมชัยภูมิ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแผน ม.ต้น
 
 
นาสาวสีไพร  กับกระโทก
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแผน ม.ปลาย
นางพจนีย์  พิพัฒน์เสวิกุล
การเงินกลุ่มสาระฯ
นางนงนุช  ตราผักแว่น
วัดผลกลุ่มสาระฯ ม.ต้น,งานแผนงานกลุ่มสาระฯ
 
 
นางสาววาสนา  สุธรรมเกษม
พัสดุกลุ่มสาระฯ
นางวราวรรณ  วรรณวงศ์
จัดสอนแทนกลุ่มสาระฯ

นางจุรีรัตน์  วรรณประดิษฐ์
พัสดุกลุ่มสาระฯ
 
 
นางศศิชา  รุจิระวิจักขณ์
การเงินกลุ่มสาระฯ

นายจำนงค์  สงฆ์สังวรณ์
การเงินกลุ่มสาระฯ
นางสุนีย์  อัตตสัมพันธ์
วัดผลกลุ่มสาระฯ ม.ปลาย
 
 
นางสาวนัฐพร  พฤกษ์ศรีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแผน ม.ปลาย

นางสาวแสงนภา  ผูกไมตรี
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแผน ม.ต้น
นางสาววนิดา  แดนดี
เลขานุการ,ธุรการกลุ่มสาระฯ

 
 
นางสาวสุทธิดา  ใจจังหรีดเลขานุการ,ธุรการกลุ่มสาระฯ

นายอนุชา  มิตรเกษม
พัสดุกลุ่มสาระฯ

นางสาวรุ่งอรุณ  โพธา

 
 
นายแซน
นายบุ๊ค


 

Comments