ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ที่
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  พ.ศ.
1  นายอยู่  ครูใหญ่  2452 - 2456
2  นายท่อน  วิลัยชนม์
 ครูใหญ่ 2456 - 2458
3  นายหล่า  พันธ์สง่า
 ครูใหญ่ 2458 - 2461
4
 นายบุญมี  จรภักดี
 ครูใหญ่ 2461 - 2473
5
 นายโสภา  กลางสาธร
 ครูใหญ่  2473 - 2483
6  นายภักดิ์  ศิลาพงษ์
 ครูใหญ่ 2483 - 2485
7
 นายบุญมี  จรภักดี
 ครูใหญ่ 2485 - 2492
8
 นายสุด  เหลื่อมนอก
 ครูใหญ่ 2492 - 2502
9
 นายวิจารณ์  รักษ์อาชา
 ครูใหญ่ 2502 - 2503
 10  นายบุญเลิศ  ประทุมถิ่น
 อาจารย์ใหญ่ 2503 - 2534
 11  นายสงัด  คิดฉลาด
 อาจารย์ใหญ่ 2534 - 2539
 12  นายกิตติพล  เพ็งชัยภูมิ
 ผู้อำนวยการ 2539 - 2549
 13  นายปริญญา  บุญภูมิ
 ผู้อำนวยการ   2549 - 2559 
 14 นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการ 2559 - ถึงปัจจุบัน