คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ที่  ชื่อ สกุล
 ตำแหน่ง
 1  นายปรีชา   กุลนอก
ประธานกรรมการ   
 2  นายประเสริฐ  เฮ้าชัยภูมิ
กรรมการ
 3  นายตุ้ย  บุญปลื้ม
กรรมการ
 4  นายสมคิด  นิยมพงษ์
กรรมการ
 5  นางอภิญญา  จงกล
กรรมการ
 6  นายทองหยด  บุญพูน
กรรมการ
 7  นางสายยล  ศรีวิรัตน์การกูล
กรรมการ
 8  นายณรัชต์  เฮ้าชัยภูมิ
กรรมการ
 9  นางแสงทอง  นิยมชัย
 กรรมการ
 10  นายวันชัย  รักษ์มณี
 กรรมการ
 11  นายสมเพศ  เฮ้าชัยภูมิ
 กรรมการ
 12  นายสมศักดิ์  จงกล
 กรรมการ
 13  นายสมศักดิ์  รักษ์มณี
 กรรมการ
 14  นายสมควร  ดีเกาะ
 กรรมการ
 15  นายปริญญา  บุญภูมิ
 กรรมการและเลขานุการ