บุคคล

 
นายวีระชัย  พรรณจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
 
 
 
 
 หน้าที่ของการบริหารงานฝ่ายบุคคล

1. งานวางแผนอัตรากำลัง
2. งานพัฒนาบุคลากร
3. งานทะเบียนประวัติครู ก.พ.7
4. งานขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
5. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม
6. งานเครื่องราชใบประกอบวิชาชีพ
7. งานวันลา
8. งานยกย่องส่งเสริม เชิดชูเกียรติ
9. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน