ข้อมูลบุคลากร
 
 
 

·        มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 23  คน (  87.5 % )

·        มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด  3   คน ( 12.50 % )