:: ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน ::                                                                                                                       
    แก้ไขหนังสือรับรองโรงเรียนขนาดเล็กในการขอตั้งงบปี 2565 งบครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม -งานวิเคราะห์งบประมาณ  New!
    > โรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างรั้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสาร ปร.4-6 ได้ที่นี่  -งานวิเคราะห์งบประมาณ   New!
    
> ดาวน์โหลดตัวอย่างประมาณราคาซ่อมแซม ปร.4-6 ตัวใหม่ล่าสุด พร้อม ตัวอย่าง แบบรายการซ่อมแซม(word)ตัวใหม่ ล่า สุด สำหรับใช้ตั้งงบ 65 และ ใช้ของบฯ ปี 64  - งานวิเคราะห์งบประมาณ  New!
    > คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - งานวิเคราะห์งบประมาณ  New!
    หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 64 Download -งานวิเคราะห์งบประมาณ  New!
    > 
โรงเรียนปกติ ทั่วไป ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสาร ปร.4-6 ได้ที่นี่ 
 -งานวิเคราะห์งบประมาณ 
    >
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4- 
 -งานวิเคราะห์งบประมาณ 
    > โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซม และครุภัณฑ์การศึกษาแบบเลือกรายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสารList รายการ และ ปร.4-6 ได้ที่นี่  -งานวิเคราะห์งบประมาณ 
    > โรงเรียนประชารัฐ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสาร ปร.4-6 ได้ที่นี่  -งานวิเคราะห์งบประมาณ 
    >
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถ
ดาวน์โหลด สำเนา ปร.4-6 (รับรองแล้ว) ได้ที่นี่ -งานวิเคราะห์งบประมาณ


   

    >
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ -งานวิเคราะห์งบประมาณ 
    >
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป.ชม.6 จำนวน 16 โรงเรียน -งานวิเคราะห์งบประมาณ
    
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 63 Download -งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 - งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- งานนโยบายและแผน
    > บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > ตัวอย่าง ปะหน้ารายการซ่อมแซม -งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบรายการซ่อมแซม และรายการประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม (ปร.4 5 6) สำหรับส่งแผนรับรอง -งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > ดาวน์โหลดตัวอย่าง รายการซ่อมแซม และรายการประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม (ปร.4 5 6) สำหรับโรงเรียนจัดทำเพื่อส่งเบิกงบประมาณ - งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > คู่มืองบลงทุน ปี 2563   - งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > ซักซ้อมความเข้าใจ นิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ว259  - งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > โปรแกรมคำนวณ Factor F ( *.xlsx)  -งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > แบบฟอร์มขออนุมัติเงินงบประมาณ - งานนโยบายและแผน
    > เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณกรณีประสบภัยธรรมชาติ - งานวิเคราะห์งบประมาณ
    > ดาวน์โหลด ปร.4-6 งบ62  -งานวิเคราห์งบประมาณ
    > รายงานพุธเช้าข่าว สพฐ. (แต่ละไตรมาส) - งานติดตามฯ
    > 
การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 - งานติดตามฯ
    > 
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ 10เม.ย. - 2 พ.ค. 61 - งานนโยบายและแผน
    > รายงานผลการดำเนินงาน - งานติดตามฯ
    > การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 - งานติดตาม

:: หนังสือราชการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ::                                                                                                                 
    > ดาวน์โหลดหนังสือราชการ จากสำนักนโยบายและแผน สพฐ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
https://sites.google.com/site/itacma6//%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95OK.jpg