:: ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน ::                                                                                                                       
    > ดาวน์โหลด ปร.รายการซ่อมแซมติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงไฟฟ้า DLTV - งานวิเคราะห์งบประมาณ งบดำเนินงาน
    > แบบฟอร์มขออนุมัติเงินงบประมาณ - งานนโยบายและแผน
    > รายงานพุธเช้าข่าว สพฐ. (แต่ละไตรมาส) - งานติดตามฯ
    > 
การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 - งานติดตามฯ
    > ดาวน์โหลด ไฟล์ ปร โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ชม.6 ที่ ศธ 04223/ว1496 ลว 22 พ.ค.2561 ที่รับรองแล้ว  - งานวิเคระห์งบประมาณ งบลงทุน
    > 
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ 10เม.ย. - 2 พ.ค. 61 - งานนโยบายและแผน
    > รายงานผลการดำเนินงาน - งานติดตามฯ
    > การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 - งานติดตาม

:: หนังสือราชการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ::                                                                                                                 
    > ดาวน์โหลดหนังสือราชการ จากสำนักนโยบายและแผน สพฐ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
https://sites.google.com/site/itacma6//%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95OK.jpg