ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/test2/sux-kar-reiyn
http://61.19.21.20/neof/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-1-898628850215114/
http://www.obec.go.th/
http://www.cmcoop.or.th/index.php                                         โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
                               ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีhttps://drive.google.com/file/d/1_ZThQFUppBSu3PSx6g0NEBbAsHk9OSeE/view?usp=sharinghttps://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-hmuban-shkrnn-2/prakas-cetcanng
วิดีโอ YouTube