วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 

วิสัยทัศน์

          “ภายในปี 2563  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีความเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และผู้เรียนมีทักษะตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21”

พันธกิจ

     1. เพิ่มโอกาสให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน     ในระดับสากล และส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21

             2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานพระราชปณิธาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา และปฏิบัติตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

          3. เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีความรักความสามัคคี มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นเจ้าบ้านที่ดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

          4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  บูรณาการและประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์

 

         1. นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพัฒนาการตามวัย และมีสุขภาวะ  ที่ดี มีคุณธรรมและคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2. ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

         3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ร่วมพัฒนาผู้เรียนไปสู่การพัฒนาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs,8Cs) มีระบบแผนการติดตามการบริหารงบประมาณที่เข้มแข็ง พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษาให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การแข่งขันในอนาคต

         4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะตรงสายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจุดเน้นการบริการเชิงบูรณาการกับเครือข่ายการศึกษาและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้างระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต     และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษา