ภารกิจ

 ภารกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นส่วนราชการที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายหลักและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ   เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดชีวิตและเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ  รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546       และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.      วิเคราะห์นโยบาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ให้เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา

2.      วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

3.      ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา

4.      กำกับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แลรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.      ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

6.      พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดในกฎกระทรวง

7.      พัฒนางานวิชาการ  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

8.      ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

9.      ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร – ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

          10.  ประสานการปฏิบัติงานราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น