แผนปฏิบัติงานประจำปี

ปี 2562
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561     แผนงาน โครงการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ.2561
 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตามไตรมาส)ปี2561
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560      แผนงาน โครงการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตามไตรมาส)