นโยบายและยุทธศาสตร์

 นโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่งคง


กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

          1.1 น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา

          1.2 ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข        ผ่านกระบวนการกิจกรรมนักเรียนสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง (Civic Education)

          1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          1.4 ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เพื่อสร้างวินัย   ความรับผิดชอบ   และจิตสาธารณะ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

          2.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ เร่งรัด ปฏิบัติการตามนโยบายและตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

          2.2 เสริมสร้างความเข้าใจและวิธีการป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ภัยจากการทะเลาะวิวาท อาชญากรรมรวมไปถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ

          2.3 ส่งเสริมการศึกษาในโครงการพระราชดำริ โครงการการศึกษาบนพื้นที่สูง โครงการโรงเรียน    ขนาดเล็ก และโครงการพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันศาสนา สมาคม และมูลนิธิต่างๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุงหลักสูตร การวัดผล และประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

          3.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

          3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกทักษะด้านภาษาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้

          3.3 ปรับปรุงกระบวนการวัดผลและประเมินผลทุกระดับ ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะในด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง

          3.4 ยกระดับการประเมินระดับชาติ (O-netและระดับนานาชาติ (PISA) ของสถานศึกษา

          3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม Thailand 4.0 เช่น STEM Education การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และเน้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

 

 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

          4.1 ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

          4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs,8Cs)

          4.3 ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ของผู้เรียน

          4.4 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำและพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

          4.5 การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ)

          4.6 ส่งเสริมการอ่านออกและเขียนได้ ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          5.1 วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ระยะ 5-10 ปี

          5.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐานและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5.3 พัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีและระบบการพัฒนาที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาให้นำไปใช้ได้จริง เช่น TEPE Online (Teachers and Education Personals Enhancement Base on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Active Learning, BBL, PBL  การอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา  ฯลฯ

          5.4 ส่งเสริมการผลิต พัฒนา จัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

          5.5 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างโอกาสทางการศึกษา

          6.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงปริมาณทางการศึกษาให้ง่าย สะดวก และมีความเสมอภาค

          6.2 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา

          6.3 ส่งเสริม ดูแลเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

          6.4 สร้างโอกาสสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทและช่วยเหลือเด็กยากจน โดยระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน

          6.5 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้แก่ DLTV ,DLIT , แหล่งเรียนรู้ Online และเครือข่ายการศึกษา

          6.6 พัฒนาระบบ E-Office บน website และพัฒนาระบบปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้เป็น Digital Education Office ในอนาคต

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 7 การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม

          7.1 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้รองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (มติที่ประชุม UNESCO เป้าหมายการศึกษาปี 2030)

          7.2 นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านหลักสูตรกระบวนการการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)   

          7.3 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ในท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด) และส่งเสริมความเป็นพลโลกด้านสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มสถานศึกษาในอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 8    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

          8.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ

          8.2 ส่งเสริมโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐ   (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน/ห้องเรียนส่งเสริมอาชีพอาชีพเพื่อการมีงานทำ,ห้องเรียนกีฬา,ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

          8.3 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่ ระดับสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาอำเภอ ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยสถาบันทางวิชาการ วิชาชีพ และสถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา