มาตรการกลไก ระบบ

มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มาตรการกลไก หรือการวางระบบ
 1.   คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 2.   ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 3.  บันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์การ

  การกำกับติดตาม
 1.    คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.    เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.    รายงานผลการกำกับติดตาม
มาตรการกลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  มาตรการกลไก หรือการวางระบบ
 1.   คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 2. ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบ ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

   การกำกับติดตาม

 1.   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.   เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.   รายงานผลการกำกับติดตาม
มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการกลไก หรือการวางระบบ
 1.   คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2.   ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 การกำกับติดตาม

 1.   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.   เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.   รายงานผลการกำกับติดตาม
มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  มาตรการกลไก หรือการวางระบบ
 1. คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 2. ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

  การกำกับติดตาม

 1.   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.   เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.   รายงานผลการกำกับติดตาม        
มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน  มาตรการกลไก หรือการวางระบบ
 1.   คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
 2.   ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

  การกำกับติดตาม

 1.   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.   เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.   รายงานผลการกำกับติดตาม             
มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  มาตรการกลไก หรือการวางระบบ
 1.   คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 2.   ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  การกำกับติดตาม

 1.   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.   เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.   รายงานผลการกำกับติดตาม
มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
 1.   คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 2.   ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 3.   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การกำกับติดตาม
 1.   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.   เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.   รายงานผลการกำกับติดตาม
มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรการกลไก หรือการวางระบบ
 1.   คำสั่งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 2.   ประกาศมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การกำกับติดตาม
 1.   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 2.   เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม
 3.   รายงานผลการกำกับติดตาม