คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/link-download-sphp-chm-1/khumux-matrthan-kar-ptibati/01.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-kar-ngein/khumux-kar-ptibati-ngan-tam-pharkic
https://drive.google.com/drive/folders/1__rz5hOYttjbHTNti8rD-dyjqdT3JkiG
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl/khumux-kar-thangan
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-nyobay-laea-phaen/khumux-kar-ptibati-ngan-tam-pharkic
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/khumux-kar-ptibati-ngan
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-trwc-sxb-phayni2/khumux-kar-ptibati-ngan
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/test2/khumux-kar-ptibati-ngan