การจัดซื้อจัดจ้าง

 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
  1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

     วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(มาตรา12 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

 ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง(รายละเอียด) 
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้า(รายละเอียด) 
แผนปฏิบัติการณ์ จัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการณ์ จัดซื้อจัดจ้าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ (รายละเอียด)