Home

นายอนุกุล ศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์

 รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

นางสาวเทพี  กับปุละวัน

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์น่าสนใจ