ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มหัศจรรย์โลกของเด็ก Kid's World ครั้งที่ 7 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์โลกของเด็ก Kid's World ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดรูปแบบในการจัดงานภายใต้แนวคิดเล่น เรียนรู้ รักษ์ธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ อาคารนิทรรศการ 1 และ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ของการจัดงาน1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนสนใจเรียนรู้และริเร่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย2.เยาวชนได้แสดงออกและแสดงศักยภาพ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในยุค Thailand 4.0 สู่ศตวรรษที่ 213.อนุรักษ ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 01:33 โดย proedu เชียงใหม่1
 • เชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสร้างความตะหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย กว่า 20 ปีผ่านมา อพวช. ได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และจตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ บริเวณ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กร ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 02:31 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดดังนี้1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง     1.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)    1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)    1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช (ม.4-ม.6/ปวช.1-ปวช.3)2. การประกวดแข่งขันวงดนตรี วงสตริง    2.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)    2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)    2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2562 20:20 โดย proedu เชียงใหม่1
 • กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการแข่งขันภายในสถานศึกษาของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่เว็บไซต์ www.oshthai.org โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และแบบเสนอช ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2562 20:34 โดย proedu เชียงใหม่1
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เรื่องการพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการพัฒนาความแข็งแรง วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งสืบค้นเรียนรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้บริการของกรมพลศึกษาสามารถถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์ http://ipeshd.dpe.go.th/
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 19:37 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการห้องเรียนกีฬาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานเน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากล สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับนานาชาติได้ จึงมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.kanchanapisek.ac.th
  ส่ง 6 ม.ค. 2562 19:33 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการกองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในปีที่ผ่านมา ได้มีการมอบทุนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 55 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท โดยใช้เงินจาก กองทุนช่วยเหลือนักเรียน (กองทุนบ้านน้ำใจ)ในปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้มีโครงการ กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีเป้าหมาย คือ การมอบทุนเด็กด้อยโอกาสนักเรียนในสังกัด ในปี 2562 และเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนทาง อุทกภัย อ ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2562 01:11 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

 • ทุนการศึกษาโครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษาปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ (AIS) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และกลุ่มอินทัช โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดโครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู และสถานศึกษา จำนวน 220 ทุน เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้คัดเลือก โดยจัดพ ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2561 19:47 โดย proedu เชียงใหม่1
 • "อบรมครูแนะแนว" สถานศึกษาขยายโอกาสในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดอบรมครูแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาในสังกัด (ขยายโอกาส) จำนวน 28 โรงเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล เป็นประธานในพิธี เพื่อการวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทราบถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแววของนักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 19:11 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ค่ายทักษะชีวิตประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่ายเสิรมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธี ในการจัดอบรมได้เชิญสถานศึกษาขยายโอกาสโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 19:12 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน และโครงการฯของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เริ่มต้นเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนักวิชการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านการรับนักเรียนใหม่ โครงการอาหารกลางวัน ระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน การส่งเสริมอาชีพ และโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ของสถานศึกษาในสังกัด รวมไปถึงความเป็นอยู่ของครู และนักเรียน
  ส่ง 22 พ.ค. 2561 00:49 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมล้านนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการประชุม
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 23:32 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สพฐ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย1. ด้านพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม3. ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน4. ด้านการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กจึงได้จัดการประชุมการประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประช ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:03 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเพืื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนในสังกัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันบูรณาการและประสานคล้องแผนปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ม ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2561 23:43 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นายอวยชัย ศรีตระกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางอรัญญา  วงศ์ดาว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Facebook กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
facebook
กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
https://www.thaischoollunch.in.th/index.php


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free hit counter