ข่าวประชาสัมพันธ์

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ www.cpt.ac.th/sillapa68
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 18:40 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่             ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาทิ หอคำหลวง ที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เรียนรู้การเงินเริ่มต้นการออมอย่างถูกต้องสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2561 00:31 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุข มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เป็นหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สนใจรับทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพื้นที่สร้างสรรค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการสนับสนุนทุนโครงการละไม่เกิน 40,000 บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยรวมกลุ่มกัน 5-6 คน ส่งโครงการเสนอเพื่อขอรับงบประมาณไปยังมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 089-8951306 , 089-1059536รายละเอียดโครงการ : Download
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 21:45 โดย proedu เชียงใหม่1
 • เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดทำโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริมเด็กไทยได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ส่งผลงานได้ที่ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วน (ดูจากตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 1055/79 ซอยปรีดีพนมยงค์ 45 ถนนสุขุมวิท ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 21:32 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการ เต้น เติม ฝัน : Dance to Dream สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยวิสัยทัศน์และความตั้งใจที่บรรลุตามเป้าหมายของ สพฐ. จึงมีการบูรณาการองค์ความรู้อย่างหลากหลายในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากน ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 21:32 โดย proedu เชียงใหม่1
 • OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 ระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค และระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - 6 กันยายน 2561  โดยโปรแกรมการแข่งขันแต่ละภูมิภาคมีดังนี้  ภาคนครหลวง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานครแข่งขันระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - 7 มิถุนายน 2561 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก แข่งขันระหว่างวันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2561 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา แข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2561 ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2561 20:10 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาค และระดับชาติเป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68 โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1-2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง เพื่อใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยาผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2561 01:47 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

 • ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน และโครงการฯของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เริ่มต้นเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนักวิชการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านการรับนักเรียนใหม่ โครงการอาหารกลางวัน ระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน การส่งเสริมอาชีพ และโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ของสถานศึกษาในสังกัด รวมไปถึงความเป็นอยู่ของครู และนักเรียน
  ส่ง 22 พ.ค. 2561 00:49 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมล้านนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการประชุม
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 23:32 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สพฐ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย1. ด้านพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม3. ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน4. ด้านการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กจึงได้จัดการประชุมการประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประช ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:03 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเพืื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนในสังกัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันบูรณาการและประสานคล้องแผนปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ม ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2561 23:43 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา(สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมกำกับ ดูแล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาปฏิทินการออกนิเทศติดตามเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเนห์รู /โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ / โรงเรียนสังวาลย์วิทยาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง / โรงเร ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 23:29 โดย proedu เชียงใหม่1
 • "ล้อมรั้ว ก่อนเลิฟ" ร่วมดูแลนักเรียน นักศึกษา (ตรวจเฝ้าระวัง เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเยาวชน ที่อาจจะมีความประพฤติเสี่ยง ทั้งใน-นอกสถานศึกษา) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ที่ลานบริเวณหน้าอาคารศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่โดย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง “ล้อมรั้ว ก่อนเลิฟ” ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. โดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 และคณะพนักงาน จนท.ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) ร่วมกันจัดขึ้น พร้อมปล่อยขบวนรถเพื่อเฝ้าระวัง ให้การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเยาวชน ซึ่งมีคณะ พสน. ที่ผ่านการอบรมในพื้นที่อ.เมือง จากสถาบันการศึกษา จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 คน จัดสายตรวจในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุกเกอร์ น้ำตก ห้างสรรพสินค้า ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 22:57 โดย proedu เชียงใหม่1
 • พิธีมอบเกียรติบัตรและมอบทุนเด็กด้อยโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัด ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความจำเป็นช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จำนวน 55 โรงเรียน ทุนละ 2,000 บาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีหน้าที่กำกับดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 88 แห่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานและมอบเก ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 01:11 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นายอวยชัย  ศรีตระกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางอรัญญา  วงศ์ดาว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Facebook กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
facebook
กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
http://www.scoutthailand.org/

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free hit counter