ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการห้องเรียนกีฬาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานเน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากล สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับนานาชาติได้ จึงมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.kanchanapisek.ac.th
  ส่ง 6 ม.ค. 2562 19:33 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการกองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในปีที่ผ่านมา ได้มีการมอบทุนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 55 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท โดยใช้เงินจาก กองทุนช่วยเหลือนักเรียน (กองทุนบ้านน้ำใจ)ในปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้มีโครงการ กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีเป้าหมาย คือ การมอบทุนเด็กด้อยโอกาสนักเรียนในสังกัด ในปี 2562 และเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนทาง อุทกภัย อ ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2562 01:11 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป. ๔ ถึง ป. ๖ เข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป. ๔ ถึง ป. ๖ เข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการประกวดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน”รายละเอียดกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน”ใบสมัครเข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน”
  ส่ง 24 ธ.ค. 2561 23:34 โดย proedu เชียงใหม่1
 • สพฐ.เกมส์ 2561 : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีกำหนดการให้จัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์ 2561" เพื่อส่งเสริมเยาวชนแสดงออกด้านกีฬา พัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ กำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่ 17 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้มอบหมายทุกเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
  ส่ง 8 พ.ย. 2561 18:45 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 22:37 โดย proedu เชียงใหม่1
 • THAILAND SUPER CAMP สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี ต้อนรับปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์เปิดโครงการ “THAILAND SUPER CAMP” (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมค่ายที่ผสานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านสังคม และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมเข้ากับความสนุกสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบ พร้อมทั้งสอดแทรกกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ คือ 1.พอเพียง 2.วินัย 3.สุจริต 4.จิตอาสา 5.รับผิดชอบ ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงสังคม เยาวชนที่เข ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 00:26 โดย proedu เชียงใหม่1
 • นิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก         กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มอ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย สื่อมวลชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ "ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 9 กันยายน 2561 เวลา 11.00 - 21.30 น. ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้ธรรมชาติ วิถีชีวิตของสังคมไทย ในเรื่องน้ำใจไมตรี ความมีวินัย จิตอาสา และความสามัคคีที่ก่อให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือผู้ประสบภัย โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2561 00:04 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

 • ทุนการศึกษาโครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษาปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ (AIS) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และกลุ่มอินทัช โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดโครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู และสถานศึกษา จำนวน 220 ทุน เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้คัดเลือก โดยจัดพ ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2561 19:47 โดย proedu เชียงใหม่1
 • "อบรมครูแนะแนว" สถานศึกษาขยายโอกาสในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดอบรมครูแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาในสังกัด (ขยายโอกาส) จำนวน 28 โรงเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล เป็นประธานในพิธี เพื่อการวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทราบถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแววของนักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 19:11 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ค่ายทักษะชีวิตประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่ายเสิรมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธี ในการจัดอบรมได้เชิญสถานศึกษาขยายโอกาสโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 19:12 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน และโครงการฯของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เริ่มต้นเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนักวิชการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านการรับนักเรียนใหม่ โครงการอาหารกลางวัน ระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน การส่งเสริมอาชีพ และโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ของสถานศึกษาในสังกัด รวมไปถึงความเป็นอยู่ของครู และนักเรียน
  ส่ง 22 พ.ค. 2561 00:49 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมล้านนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการประชุม
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 23:32 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สพฐ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย1. ด้านพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม3. ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน4. ด้านการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กจึงได้จัดการประชุมการประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประช ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:03 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเพืื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนในสังกัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันบูรณาการและประสานคล้องแผนปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ม ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2561 23:43 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายอุดม แปงทิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางอรัญญา  วงศ์ดาว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Facebook กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
facebook
กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free hit counter