หน้าแรก

กำหนดการทดสอบการอ่านออก-เขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ครั้งที่     กำหนดรายงานผล
 ครั้งที่ ๑  :  มิถุนายน  ๒๕๖๐   ๓๐ มิุนายน  ๒๕๖๐   
 ครั้งที่ ๒ :   สิงหาคม  ๒๕๖๐   สิงหาคม  ๒๕๖๐  
 ครั้งที่ ๓ :   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 ครั้งที่ ๔ :   มกราคม  ๒๕๖๑ 

กำหนดสอบพร้อมกันในวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐
(ดาวน์โหลดเครื่องวัดฯ)
การประเมินผล
“การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กำหนดสอบพร้อมกันในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐
(ดาวน์โหลดเครื่องมือวัดฯ ) 

http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=52
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=51 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=49 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=48 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษ
และพลศึกษา
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=47 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ศิลปศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=45 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/kar-sxn-phasa-thiy-ni-stwrrs-thi-21/rayngan-kar-xan-kheiyn-1-2560-1
ช่องทางดาวน์โหลด
 คู่มือการสอนนักเรียน เพื่อการอ่านออกเขียนได้
*** คู่มือการสอนอ่านเขียนแจกลูก สะกดคำ
***คู่มืออ่านเขียน ป.1-ป.4 
**** ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 
 ดาวน์โหลดคู่มือการสอนอ่านเขียน
โดยการแจกลูกสะกดคำ
(สถาบันภาษาไทย  สำนักวิชาการฯ  สพฐ.)
โปรดคลิกที่นี่
 ดาวน์โหลดเครื่องมือทดสอบการอ่านออก-เขียนได้ ชั้น ป.1-6
ครั้ง 4 ปีการศึกษา 2559
รอบเดือน มกราคม  2560

ชี้แจงอ่าน

ข้อสอบอ่าน

ชี้แจงเขียน

ข้อสอบเขียน

ชั้นป.1

ชั้นป.1

ชั้นป.1

ชั้นป.1

ชั้นป.2

ชั้นป.2

ชั้นป.2

ชั้นป.2

ชั้นป.3

ชั้นป.3

ชั้นป.3

ชั้นป.3

ชั้นป.4

ชั้นป.4

ชั้นป.4

ชั้นป.4

ชั้นป.5

ชั้นป.5

ชั้นป.5

ชั้นป.5

ชั้นป.6

ชั้นป.6

ชั้นป.6

ชั้นป.6

คู่มือการทดสอบ

 
ดาวน์โหลดเครื่องมือทดสอบทั้งหมด
เป็นไฟล์บีบอัด 
คลิกที่นี่