หน้าแรกกำหนดการทดสอบการอ่านออก-เขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เครื่องมือประเมินผลการอ่านการเขียน ครั้งที่      กำหนดรายงานผล
 ครั้งที่ ๑  :  มิถุนายน  ๒๕๖๑  รายงานผล ๒๕  มิุนายน  ๒๕๖๐ 
(ปิดระบบแล้วดูได้อย่างเดียว)  
ครั้งที่ ๒ :๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑    ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
(ปิดระบบแล้วดูได้อย่างเดียว)  
 ครั้งที่ ๓ :   ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ปิดระบบแล้วดูได้อย่างเดียว)  
 
ครั้งที่ ๔ :   มกราคม  ๒๕๖๒
 
ภายในวันที่  25 มกราคม  2562

แบบคัดกรอง
เดือนกันยายน

เครื่องมือวัดประเมินผลการอ่านการเขียน
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/rayngan-phl-kar-pramein-kar-xan-kar-kheiyn-khrang-thi-1-2-60
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/srup-phl-kar-xan-xxk-kheiyn-di-xan-khlxng-kheiyn-khlxng
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/thaneiyb-khru-phasa-thiy-cheiynghim-khet-1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0XnlF8D-mXcT1FLSE94QjFyYWs
https://sites.google.com/site/hxngreiynxxnlinkhunkhru/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0XnlF8D-mXcQWlKczJlV1Frclkhttps://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/home/1598.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/baeb-khxrab-siththi-dawnhold-fillog-book-sh-rab-khruhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/kar-sxn-phasa-thiy-ni-stwrrs-thi-21/home/VDO.jpg?attredirects=0
http://awards61.obecawards.net/obec-nation/


https://docs.google.com/presentation/d/1KqWoMuNBMkwCalhjRZBEYMQN-TbdjEI6PlYqcvkSnWQ/edit#slide=id.g515d2e9b5e_2_153