หน้าแรก
กำหนดการทดสอบการอ่านออก-เขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เครื่องมือประเมินผลการอ่านการเขียน ครั้งที่      กำหนดรายงานผล
 ครั้งที่ ๑  :  มิถุนายน  ๒๕๖๑  รายงานผล ๒๕  มิุนายน  ๒๕๖๐ 
(ปิดระบบแล้วดูได้อย่างเดียว)  
ครั้งที่ ๒ :๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑    ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 ครั้งที่ ๓ :   ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ปิดระบบแล้วดูได้อย่างเดียว)
 ครั้งที่ ๔ :   มกราคม  ๒๕๖๒
 ภายในวันที่  29 มกราคม  2561 


แบบคัดกรอง
เดือนกันยายน


เครื่องมือวัดประเมินผลการอ่านการเขียน
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/rayngan-phl-kar-pramein-kar-xan-kar-kheiyn-khrang-thi-1-2-60
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/srup-phl-kar-xan-xxk-kheiyn-di-xan-khlxng-kheiyn-khlxng
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/thaneiyb-khru-phasa-thiy-cheiynghim-khet-1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0XnlF8D-mXcT1FLSE94QjFyYWs
https://sites.google.com/site/hxngreiynxxnlinkhunkhru/ 
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=52
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=51 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=49 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=48 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษและพลศึกษา
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=47 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=45 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyi3ps7ptF4Mbfx_VBTXIvdkWkBC-jnNU31VGLBiJfzShPwQ/viewform

QR Code 
ลายน์กลุ่ม(เฉพาะ)
ครูภาษาไทยสพป.เชียงใหม่ เขต ๑
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0XnlF8D-mXcQWlKczJlV1Frclk
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/home/1598.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/baeb-khxrab-siththi-dawnhold-fillog-book-sh-rab-khru
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/kar-sxn-phasa-thiy-ni-stwrrs-thi-21/home/VDO.jpg?attredirects=0