หน้าแรกกำหนดการทดสอบการอ่านออก-เขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ครั้งที่      กำหนดรายงานผล
 ครั้งที่ ๑  :  มิถุนายน  ๒๕๖๐    ๓๐ มิุนายน  ๒๕๖๐  
(ปิดระบบแล้วดูได้อย่างเดียว)
 ครั้งที่ ๒ :   ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐    ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐  
(ปิดระบบแล้วดูได้อย่างเดียว)
 ครั้งที่ ๓ :   ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 
(เปิดระบบให้ดาวน์โหลดพร้อมกันวันที่20 พ.ย.08.30 ถึง วันที่ 21พ.ย.021.00 น.เท่านั้น)
 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(เปิดระบบให้กรอกรายงานพร้อมกันวันที่20 พ.ย.08.30 ถึง 30 พ.ย.21.00 น.เท่านั้น)
 ครั้งที่ ๔ :   มกราคม  ๒๕๖๑
 (ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด)
 ภายในวันที่  31  มกราคม  2561 
(ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด)
กำหนดสอบพร้อมกันในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐
                                            (ดาวน์โหลดเครื่องวัดฯ)
 คำชี้แจงการอ่าน ข้อสอบอ่าน คำชี้แจงการเขียน ข้อสอบเขียน
 ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๑
 ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๒
 ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๓
 ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๔
 ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๕
 ชั้น ป. ๖ ชั้น ป. ๖ ชั้น ป. ๖ ชั้น ป. ๖

การประเมินผล“การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
                              ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
                 กำหนดสอบพร้อมกันในวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
                                (ดาวน์โหลดเครื่องมือวัดฯ ) 
  คำชี้แจง แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ
 ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๑
 ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๒
 ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๓
                                              คู่มือการทดสอบ
เครื่องมือวัดประเมินผลการอ่านการเขียน
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/rayngan-phl-kar-pramein-kar-xan-kar-kheiyn-khrang-thi-1-2-60
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0XnlF8D-mXcQWlKczJlV1Frclk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0XnlF8D-mXcT1FLSE94QjFyYWs
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/home/1598.jpg?attredirects=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LQh-wJS3-jS-2CXNoe3HP8A4aQP2rI2sAeaE1vTHd_Y/edit#gid=2135065396
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/thaneiyb-khru-phasa-thiy-cheiynghim-khet-1

Google Calendar

 
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=52
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=51 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=49 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=48 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษและพลศึกษา
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=47 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=45 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyi3ps7ptF4Mbfx_VBTXIvdkWkBC-jnNU31VGLBiJfzShPwQ/viewform

QR Code 
ลายน์กลุ่ม(เฉพาะ)
ครูภาษาไทยสพป.เชียงใหม่ เขต ๑
 

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/kar-sxn-phasa-thiy-ni-stwrrs-thi-21/home/VDO.jpg?attredirects=0