เตรียมรับการประเมิน

 • ประชุมการวางแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ              22 พฤศจิกายน 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล  รอง ผอ.สพป.เช ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2560 00:00 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • ITA 2560 Integrity and Transparency Assessment:ITA รอการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ITA 2560 Integrity and Transparency Assessment:ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ว ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 20:47 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • เตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล) อำเภอสันกำแพง เตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล,  โรงเรียนประชารัฐ  และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากศนฐ. วันที่ 5 สิงหาคม ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2560 01:21 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • เตรียมรับการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริตเครือข่าย (10%) เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามหนังสือราชการที่ ศธ 04047/ 9364 ลว. 6 กรกฎาคม 2559  ด ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:54 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • การนิเทศเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศึกษานิเทศก์ จะได้ออกนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนทุกโรงใน อ.เมือง อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2560 02:33 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • แบบกรอกคะแนน การอ่านฯ ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการกรอกคะแนน การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 - 4 ได้ตามช่องทางด้านล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:57 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • เสนอรายชื่อกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย NT ขอแจ้งให้โรงเรียนได้พิจารณาเสนอรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจข้อสอบแบบอัตนัยในวันที่ 9 มีนาคม 2560 จำนวนโรงเรียนละ 1 ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 19:31 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • แจ้งรายชื่อ ประชุมการทดสอบฯ 17 ก.พ.60 โรงเรียนสามารถ แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://goo.gl/forms/3ROzHWBZOzaoVnkj2 ครับ
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:34 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ NT ระดับสนามสอบ 1.    โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ให้แจ้งรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ส่วน โดยแจ้งชื่อ    1) ประธานสนามสอบ จำนวน คน    2) กรรมการกลาง จำนวน คน            - กรณีที่สนามสอบมีห ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:34 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ครั้งที่ 3/2560ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2560 21:43 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • ประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA 8 กรกฎาคม 2559 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริต(ITA) ณ ห้องประชุมล ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 19:41 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • อบรมฯ การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ 26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯการจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 19:39 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ

 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:32 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • เรื่อง 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย จุดภาคเหนือ ระหว่างวันท ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:32 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • ที่ ศธ 04047/ 9364 ลว.6 กรกฎาคม 2559 เรื่องเตรียมรับการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนส ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:33 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • ประกาศ Cluster 15 ประกาศ Cluster 15 ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV/DLIT ระดับภาค 15 เชียงใหม ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 23:37 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 23:41 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

นายเจตย์  สะสะรมย์
รอง ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายนิมิตร  ไทยดำรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ปฏิทินกลุ่มนิเทศฯ


www.esdc.name
www.esdc.name/cer

km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
http://www.kroobannok.com/
http://academic.obec.go.th/web/home
http://academic.obec.go.th/web/node/6
https://mcmk.obec.go.th/
http://202.29.215.211/neof/
http://www.chiangmai1.ksom.net/money/index.php
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy-sphp-cheiynghim-khet-1/