Google Map
ภาระงานการนิเทศ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • การนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ออกนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-30 มิ.ย.2562 
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 23:10 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • การนิเทศเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศึกษานิเทศก์ จะได้ออกนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนทุกโรงใน อ.เมือง อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2560 02:33 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • แบบกรอกคะแนน การอ่านฯ ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการกรอกคะแนน การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 - 4 ได้ตามช่องทางด้านล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:57 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ วันที่ 11 มกราคม 2561การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ พร ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2561 01:38 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ครั้งที่ 3/2560ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2560 21:43 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • อบรมฯ การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ 26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯการจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2561 08:05 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ

 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:32 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • เรื่อง 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย จุดภาคเหนือ ระหว่างวันท ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:32 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • ที่ ศธ 04047/ 9364 ลว.6 กรกฎาคม 2559 เรื่องเตรียมรับการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนส ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 21:33 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561 นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันในรอบสองระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน จะสอบร ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 23:19 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • ประกาศ Cluster 15 ประกาศ Cluster 15 ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV/DLIT ระดับภาค 15 เชียงใหม ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 23:37 โดย supervisor เชียงใหม่1
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 23:41 โดย supervisor เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 
www.esdc.name
หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

http://61.19.21.20/neof/npm/Files/%7Bbd404648-c862-4308-abe4-54d5d2121952%7D_01%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf


km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
http://academic.obec.go.th/
http://academic.obec.go.th/web/node/6
http://www.kroobannok.com/https://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/monta/home

     
เครื่องมือนิเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
      
 
แปลงไฟล์ออนไลน์