รวมเครื่องมือวัดและประเมินการอ่านการเขียน2558

    เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ 

           


 คำชี้แจง(โปรดอ่าน) 
          โปรดดาวโหลต แบบวัดและประเมินผล(แบบทดสอบ)ไฟล์เอกสาร pdf ออกไป เพื่อพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับครูผู้สอนใช้ดำเนินการประเมิน
วัดการอ่่านคล่องและเขียนคล่องของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖  เมื่อคุณครูได้ทำการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว  ให้นำผลการประเมินของนักเรียนไปกรอกในหน้าเว็บห้องนิเทศศน.เล็ก หรือ r-koranut.esdc.go.th  และตรวจทานให้ถูกต้อง ก่อนที่ จะนำสรุปผล ไปกรอกในระบบ e-MES  ดังที่ท่านเคยปฏิบัติ  
Comments