รายงานผลห้องเรียนออนไลน์(ระยะที่ 1)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

**************************************

รายงานครั้งที่.วันที่๒๖  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕…..

                                   กลุ่มงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม   พัฒนาครูเพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Site (ห้องเรียนห้องนิเทศออนไลน์)”

2. แผนงานงบประมาณ    การจัดการศึกษา  (งบแลกเป้า)

๓. สนองกลยุทธ์สพฐ.    

          ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

๔. สนองจุดเน้นสพฐ.    

          ข้อที่ ๓ เพิ่ม ศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)

          ข้อที่ ๘ นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

          ข้อที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Efficient Service Areas)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ/

          ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการความรู้และจัดทำเป็นระบบสารสนเทศเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Google Site

         ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายมีเครือข่ายสังคมแห่งการจัดการความรู้ ผ่านระบบ Internet  หรือWeb Site ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Site

         เพื่อให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑มี  Web Site ในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Site

๖. ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน   

          กันยายน ๒๕๕๔ – ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะคือ

          ระยะที่๑ เรียนรู้ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   โรงเรียน   กาวิละวิทยาลัย  ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่อง

          - ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์

          - การ ใช้โปรแกรมประกอบอื่นๆเพื่อเป็นทรัพยากรให้เว็บไซต์  Photoshop ,Photo Scape ,paint ,Print screen 

          - รู้จัก Google Sites  และGoogle Documentการสมัครเข้าใช้งานG-mail

          - การสร้าง แบนเนอร์ หัวไซต์ แบบต่างๆ

          - การกำหนดขนาดของแบนเนอร์หัวไซต์

          - การกำหนดขนาดแบนเนอร์แถบนำทางต่างๆ

       - แบนเนอร์ พื้นสีธรรมดา

     - แบบเนอร์พื้นหลังภาพ

          - การกำหนดขนาด รูปแบบสีและธีมให้กับหน้าเว็บไซต์

          - การแก้ไขแถบเครื่องมือด้านข้าง (ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบเมนูด้านข้าง)การทำหน้าเชื่อมโยงภายในและภายนอกเว็บ

          - การสร้างหน้าเว็บไซด์(จัดการไซด์)การสร้างหน้าเว็บใหม่

 

          ระยะที่ ๒ เรียนรู้ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   โรงเรียน   กาวิละวิทยาลัย  ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่อง

-          การจัดการไซต์ ปรับโครงสร้างไซต์และการตั้งค่าให้เว็บไซต์

-          การทำอักษรวิ่งในหน้าเว็บ

-          การใส่ตัวนับผู้เข้าชม หน้าเว็บบอร์ด นาฬิกา 

-          และการสร้างเอกสารออนไลน์ตามแบบภาระงาน

                    -  การสร้างเอกสาร

                    -  การสร้างานนำเสนอ

                    -  การสร้างสเปรดซีต

                    -  การสร้างแบบฟอร์ม

                    -  ภาพประกอบ

                    -  การสร้างตาราง(เบต้า)

-          การสร้างแผนที่และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

-          การทำหน้าเชื่อมโยงภายในและภายนอกเว็บ

-          การแทรก Link และรูปภาพ

-          การแนบเอกสารและไฟล์ต่างๆ

-          การประกาศหน้าเว็บและการขอรับการ

-          พิจารณาเว็บไซต์จาก Google Sites

 

          ระยะที่ ๓  เรียนรู้ ๓ (เวทีการนำเสนอผลงาน)

          -  กิจกรรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงานและการรายงานผลงานไปใช้และแนวทางการพัฒนาผลงานต่อที่ประชุม

 5. งบประมาณ

          งบประมาณ จำนวน 150,000บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

         เงินงบประมาณ       

           อื่นๆ(โปรดระบุ) งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์(งบแลกเป้า  สพป.ชม.๑)

6. เป้าหมายของโครงการ

          เป้าหมายของโครงการได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จำนวน ๘๐ คน

 ๗. ผลที่ได้รับ 

   ๗.๑. ผลผลิตของโครงการ (Out put)

          ๗.๑.๑. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมทุกคนสามารถสร้าง Web Site จากโปรแกรม Google Site ได้

๗.๑.๒. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายมี Web Site ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผลโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์อย่างเป็นระบบ

          ๗.๑.๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ มีช่องทางในการนิเทศการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

   ๗.๒. ผลลัพธ์ของโครงการ (Out come)

          ๗.๒.๑.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนมีการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Site

๗.๒.๒. นักเรียนมีห้องเรียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นจากโปรแกรม Google Site ในการเรียนรู้

๗.๒.๓. นักเรียนสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่านการใช้แท็บเล็ต tablet ในการเรียนรู้

๗.๒.๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

          ๗.๒.๕. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ใช้ Web Site ห้องเรียนออนไลน์ในการนิเทศการเรียนการสอนเพิ่ม

 ๘.  ผลการดำเนินงาน 

          8.1    R     ดำเนินการแล้ว               ระยะที่ ๑  วันที่  ๑๕ – ๑๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕.         มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๙๑ คน

          8.2             ยังไม่ได้เนินการ               ระยะที่ ๑  วันที่  ๑๕ – ๑๖  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕.  

          ๘.๓             ยังไม่ได้ดำเนินการ            ระยะที่ ๓ วันที่      ๑๙      เดือนสิหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕

           ๘.๔ ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ มีผู้สนใจเข้าร่วมการพัฒนาจำนวน ๙๑ คน เกินจากเป้าหมาย ๑๑ คน

          ๘.๕ ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา สามารถสร้างเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมGoogle site เป็นของตนเองจำนวน ๙๑ เว็บไซต์ ดังเอกสารในภาคผนวก

          8.๖ ปัญหาอุปสรรค์

                   ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่มีเวลาพักผ่อนเนื่องจากในวันปกติต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสอนหนังสือตากปกติ ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์จึงอยากมีเวลาพักผ่อนปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดบ้านเรือนและที่สำคัญผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมดถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

                   ผู้เข้ารับการพัฒนาแจ้งว่า ในวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ การมาอบรมพัฒนาถือว่าเป็นการมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ บางคนเดินทางมาเป็นระยะทางไกล ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือค่าพาหนะบ้าง

                   เจ้าของสถานที่ ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่จัดการอบรม ไม่ได้พักเนื่องจากทำหน้าที่ในการสอนมาทั้งอาทิตย์ อยากมีเวลาพักบ้างเพราะโรงเรียนรับภาระในการเป็นสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการต่างๆมาโดยตลอดและการอบรมทุกโครงการจะใช้ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ 

                   นักเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่มีชั่วโมงในวันศุกร์จะมีผลกระทบทำให้ไม่ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทำให้เรียนไม่ทันนักเรียนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้มีชั่วโมงเรียนในวันศุกร์

        8.  ข้อเสนอแนะ

          ๘.๗.๑  เห็นสมควรปรับตารางการอบรมพัฒนาเป็นวันปกติบ้างหรือปรับไปเป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์ เพื่อหลีกเลี่ยงวันศุกร์ในบางครั้งเป็นการเอื้อให้แก่นักเรียนที่มีชั่วโมงเรียนในวันศุกร์

          ๘.๗.๒  หากมีการอบรมพัฒนานอกเหนือจากวันปฏิบัติงานปกติขอสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้เข้ารับการพัฒนาบ้าง

 

  

                                                                             (กรณัฐ   รัตนยรรยง)

                                                                          ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ      ผู้รายงาน


ĉ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
4 เม.ย. 2556 06:20
Comments