งานที่รับผิดชอบ

                                                                 ว่าที่พันตรีกรณัฐ  รัตนยรรยง                                                                                                                                             ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ พ.ต.กรณัฐ รัตนยรรยง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

            1. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี          

            2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด

            3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

            4. งานพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา

            5.  งานการประเมินอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.1 – ป.6 (E-MES)

            6. งานนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

       7. งานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับการเรียนรู้แก่สถานศึกษาและ สพป.(e-learning,Google site) โทรทัศน์ทางไกล,และอัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ ศนฐ.

           8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

           9. โครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

         10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

      11. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดูแลช่วยเหลือและรับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด   รวม  7 โรงเรียน  ดังนี้

                                    1. โรงเรียนชลประทานผาแตก                     2. โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

                                    3. โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ                 4. โรงเรียนบ้านโปงกุ่ม

                                    5. โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา                          6. โรงเรียนบ้านป่าเหมือด                         

           7. โรงเรียนบ้านป่าขุย