การสอนโดยใช้ ICT.

แนวคิดการสอนโดยใช้ ICT

                                     แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  ICT   โดย       ชัด   บุญญา

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมา  และมักกล่าวถึงอยู่จนทุกวันนี้ ก็คือ

-                   ครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน

-                   ขาดครูเฉพาะวิชา

-                   ขาดสื่อ อุปกรณ์การสอน

ลึก ๆ ของที่มาของโรงเรียนในฝัน  ก็คือการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ต้องใช้  ICT  เข้าช่วยโดยเฉพาะเข้าช่วย ในเรื่องปรับพฤติกรรมการสอน  และ แก้ปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน  ..สำหรับปัญหาการขาดครูเฉพาะวิชานั้น  เป็นปัญหาระดับชาติ  ที่ต้องรอรัฐบาลที่มองเห็นพิษภัยต่อการจัดการศึกษาที่เนื่องมาจากการขาดครูเฉพาะวิชา   และใช้สติปัญญาของผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน  ที่จะหาช่องทางให้ครูเฉพาะวิชาที่มีอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วเป็นครูของเขตพื้นที่   ของจังหวัด  ของเขตตรวจราชการ  และ ของประเทศที่มีความรู้ความสามารถในการใช้  ICT   เพื่อการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ  และฝ่ายบริหารของโรงเรียนสามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้  ICT  ได้อย่างมืออาชีพ

 อย่างไรก็ดี  การที่ไม่รอใคร และ เริ่มต้นด้วยตนเองก่อน   ก็จะสามารถต่อยอดการใช้ ICT ที่มีอยู่แล้วใน โรงเรียนในฝันได้ทันที

                                นี่คือ  หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติในการสอนการเรียนที่ ใช้ ICT บางส่วนที่ศึกษาค้นคว้ามานำเสนอต่อบุคลากรโรงเรียนในฝันส่วนหนึ่ง  ที่มาคิดอ่านการต่อยอดสานฝัน  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์    ระหว่างวันที่   30 - 31   สิงหาคม  2551  ดังนี้

                                George L. Ekol  (อ้างใน ekol@math.mak.ac.ugglekol@utlonline.co.ugได้เสนอการเข้าถึงการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนไว้  4  ระยะ (Approach)ได้แก่       สัมผัส (Emerging)  ประยุกต์ใช้ (Applying)   แพร่ขยาย  (Infusing)  เปลี่ยนร่างแปลงรูป (Transforming)

 

-                    

                 1. ระยะสัมผัส                      ได้แก่การเริ่มต้นการนำ ICT   เข้าใช้  ด้วยการซื้อหา   รับบริจาค  ทั้งตัวคอมพิวเตอร์และซอล์ฟแวร์   ในขั้นนี้ ทั้งผู้บริหารและครูเริ่มต้นค้นหาความเป็นไปได้ในการใช้  ICT ในการบริหาร และการใช้หลักสูตร

                2. ระยะประยุกต์                 โรงเรียนใดที่มีความประทับใจใน ICT   ก็ถือว่าได้เริ่มต้นเข้าสู่วิธีนี้ ครูใช้ ICT  ในการทำงานประจำวัน   ครูปรับหลักสูตร   เพื่อเพิ่มการใช้ ICT ในการสอนการเรียนคณิตศาสตร์   แต่ครูยังคงเป็นผู้มีอำนาจ (dominate) ในกระบวนการเรียน

                3. ระยะแพร่ขยาย      มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในห้องทดลอง  ห้องเรียน  ครูค้นหาวิธีใหม่ที่จะใช้ ICT เพื่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิตของตนให้มีคุณภาพ และแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นหลักสูตรเริ่มบูรณาการ  เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในโลกของความเป็นจริง

                3. ระยะเปลี่ยนร่างแปลงรูป                              ในระยะนี้  ICT   ถูกบูรณาการเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมืออาชีพ  ช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนบุคคล   หลักสูตรจึงเป็นหลักสูตรที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered)มีการบูรณาการเรียนการสอนที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้จริง

                                 George L. Ekol  ได้กล่าวถึงระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์จาก ICT ไว้   4  ระดับ  ซึ่งเขาปรับมาจาก  แบบแผนการจัดระดับความเข้มข้นของการเรียนการสอนที่ใช้ ICT  ของ  UNESCO,2002 ไว้  ดังนี้

ระดับที่ 1  ค้นพบ เครื่องมือ ICT  (Discovering ICT Tools)

                                ระดับนี้  ครูและนักเรียนค้นพบว่า ICT  คือ อะไร  นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  ระดับนี้ถือว่าเป็นระดับอ่านออกเขียนได้   ใช้ทักษะ ICT  พื้นฐานเป็น    ระดับนี้สอดรับกับ ระยะสัมผัส  ของการเข้าถึง  ICT

ระดับที่ 2  เรียนรู้วิธีการใช้ ICT  (Learning how to use  ICT Tools

                                ระดับนี้เป็นระดับที่ครูและนักเรียนเริ่มใช้ประโยชน์จาก ICT  อย่างหลากหลาย   และเชื่อมโยงกับการเข้าถึง ICT ในระยะการประยุกต์ใช้

 ระดับที่ 3  เข้าใจว่าจะใช้ ICT  อย่างไร  เมื่อไร ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Understanding How and When to use ICT Tools to achieve particular purpose)

                                ระดับนี้ บ่งบอกถึงความสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่า ICT จะช่วยอะไรได้บ้างสามารถเลือกใช้ เครื่องมือ ICT ได้เหมาะสมกับงานที่จะทำ  หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ระดับที่ 4  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้  ICT  (Specializing in the use of  ICT tools)                                                            ระดับนี้ เป็นระดับของความเชี่ยวชาญใน ICT ในระดับนี้  นักเรียนจะเรียน วิชา ICT ซึ่งช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญ   หลังจากเรียนจบแล้ว  นักเรียนจะกลายเป็นมืออาชีพ  ที่ห่างไกลจากความรู้การใช้ประโยชน์จากICT  โดยทั่วไป

                                ณ วันนี้  คงพูดได้ว่า โรงเรียนในฝัน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ส่งบุคลากรมาคิดอ่านกันที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   กำลังเข้าสู่ระยะแพร่ขยาย หรือ บางส่วนอาจจะไปถึงระยะเปลี่ยนร่างแปลงรูป      ไปแล้ว      แล้ว.....................จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

                         หลักการแนวคิด

                                                จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการในระยะสั้นๆ 2 – 3 วันที่ผ่านมา  เพื่อนำมาเป็นแนวคิดต่อที่ประชุมฯ      มีหลักการแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน อยู่  4  ประการ  คือ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้เว็บไซต์เป็นฐานการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน และ  การเรียนรู้โดยไม่มีการสอน  และ การบูรนาการเทคโนโลยีเพื่อการสอน 

1.              กระบวนทัศน์เก่า-ใหม่

การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ในการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้ด้วยกระบวนทัศน์ตามที่    http://wikipedia.org.wiki/Technology_Integration

ได้เสนอไว้   ดังนี้ 

2.             การสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้เว็บไซต์เป็นฐานการจัดการเรียนรู้            (Web Based Environment)

                                                วารสารนาๆ ชาติ  CEEOL  (Informatics Education – an International Journal, Issue Vol 5 /2006 อ้างใน  http://ceeol.com)   รายงานว่า สไตล์ การสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน  ที่ไม่สอดคล้องต้องกันมีผลให้นักเรียนเครียดไปจนถึงล้มเหลวในการเรียนรู้ของนักเรียน   ความสมดุล ระหว่างสไตล์การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เมื่อมีการเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคล การเรียนโดยใช้เว็บไซต์เป็นฐาน จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ได้หลายทาง  จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีหลายประเภท  แต่ละประเภท เรียนรู้ และรับประการณ์ต่างๆ ต่างกัน  แต่ผลการเรียนรู้ไม่ต่างกัน  เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่ต่างกัน  จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน

3.             การเรียนรู้ โดยไม่มีการสอนในชีวิตจริงมีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการอยากเรียนอยากรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองอยากรู้อยากเรียนมากมายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ทั้งจากหนังสือเอกสาร ตำรา บุคคล สถานที่  หากรู้ความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรโดยตรง หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง   แล้วจัดหนังสือ ตำรา หรือแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่เป็นสถานที่ บุคคล ตลอดจนอินเตอร์เน็ตไว้พร้อมบริการได้เสมอ ก็จะช่วยให้ นักเรียนเรียนรู้ได้โดยไม่ต้อง หรือ สอนแบบพบปะ   กันในห้องเรียนน้อยลง

                                         หลักการสำคัญของแนวคิดนี้  คือ

      1) ครูเป็นผู้นำส่งข้อมูลใหม่ๆ   กระตุ้นให้นักเรียนทำงาน เรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ ที่กำหนดไว้

    2)  การให้ความรู้ที่นักเรียนต้องการจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนเรียนรู้ได้ ดีกว่าการให้ความรู้ในสิ่งที่ครูต้องการ

3) นักเรียนเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟัง  เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4) การใช้เวลาในการทำงาน หรืออ่าน  ในสิ่งที่สนใจ  จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ดีกว่าการฟังครูพูด

 4.             การใช้งานเป็นฐานการเรียนรู้ (Task Based Learning)

เรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน   คือ การนำงานมาเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาโดย  N Prabhu  จากประเทศอินเดีย  ที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่านักเรียนจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจิตใจแน่วแน่อยู่ที่งานที่ทำ  มากกว่าที่จะแน่วแน่อยู่ที่ภาษาที่ใช้   แบบแผนการใช้งานเป็นฐานนี้  Jane Willis  ได้ให้หลักการ   PPP  ซึ่งหมายถึงิ presentation, practice, production   ที่นักเรียนจะเริ่มต้นด้วยการทำงาน  เมื่อทำเสร็จแล้ว   ครูจะชัดนำสู่การภาษาแก้ไข ปรับแต่ง ในสิ่งที่นักเรียนแสดงออกมา   Jane Willis ได้เสนอกรอบแนวคิดเชิงกระบวนการไว้ 3 ประการ ได้แก่

  • นำเข้าสู่บทเรียนโดยหัวข้อเนื้อหาสาระ และงานที่จะมอบหมายให้ทำ
  • วางแผน ทำงาน และรายงานผล
  • เน้นย้ำที่การใช้ภาษา  วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติ (Analysis and practice) 

5.              รูปแบบการสอน โดยใน ICT

         Model  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไว้  ดังแผนภูมิศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์   ได้กล่าวถึงและ ได้ดัดแปลงมานำเสนอ ณ ที่นี้  ดังนี้


                        เนื่องจากเว็บไซต์ เป็นอภิมหาอาณาจักร สำหรับการเรียนรู้ทั้งปวง    ที่จะเลือกเนื้อหาสาระทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แต่ละคนรัก ชอบที่จะคิด จะทำ   มาใช้ในการคิดการทำให้ดีขึ้นการใช้ เว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงจนกลายเป็นแบบอย่างในระดับโรงเรียน  หรือชุมชน  ก็จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน   อย่างไร ก็ดี ก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ   แต่สำหรับบางคนจะไม่มีข้อจำกัดเลยสำหรับ หากมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยู่บ้าง  และอยากคิดอยากทำในสิ่งที่ตนเองรัก ชอบ ให้ดีขึ้น          

 6.              ตัวอย่างเครื่องมือ ICT ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือ ICT  เพื่อจัดการเรียนการสอนมี  ประเภท ดังนี้

6.1 Hard ware และอุปกรณ์ต่อพ่วง    

6.2 วิธีการใช้เว็บไซต์    

6.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงานโดยทั่วไป

 

6.1 ประเภท  Hard ware และอุปกรณ์ต่อพ่วง    

                ได้แก่ แก่ Computer,   Printer,  Scanner,   Projector,  TV,  Interactive board, กล้องดิจิตอล  กล้องวีดิโอ  โทรศัพท์เคลื่อนที่   ฯลฯ 

 6.2 ประเภทวิธีการใช้เว็บไซต์    

1) Web Quest

Web หรือเว็บไซต์

Quest การเดินทางสู่ความสำเร็จ (a journey toward success)  หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้

อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น เพื่อการแก้ปัญหา  หรือ กิจกรรมที่ใช้การค้นหาเป็นตัวนำ  ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่นักเรียนต้องการจากอินเตอร์เน็ต

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โดยนักการศึกษา ระหว่างการใช้กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะอ่าน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์

 องค์ประกอบของ Web Quest

1)            ชื่อเรื่อง

2)            บทนำ  หรือบทที่ว่าด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเป็นเบื้องต้นแก่นักเรียน

บอกให้นักเรียนรู้ว่าเขาจะได้รับมอบให้ทำอะไร

3)            รายละเอียดของงานที่ต้องทำได้ จูงใจ น่าสนใจ รายละเอียดทีให้ความกระจ่างแจ้งว่านักเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ทำเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

4)            แหล่งข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อทำงานให้สมบูรณ์   ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเอกสารที่หาได้ในอินเตอร์เน็ต หรือผู้เชี่ยวชาญที่จัดหาไว้ให้  ผ่านทางอีเมล์ หรือค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต หรือจากแหล่งอื่นๆ เช่น  โรงเรียนเครือข่าย หนังสือ  ซีดี  ที่มีอยู่

5)            รายละเอียดของกระบวนการที่นักเรียนปฏิบัติเพื่อให้งานสำเร็จ ที่ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และความแตกต่างของนักเรียนที่ต้องอาศัยขั้นตอนของกระบวนการมากหรือน้อยแตกต่างกันไป

6)            เกณฑ์การประเมินที่นักเรียนสามารถใช้ในการพิจารณาตนเองได้ ในขณะที่อยู่ในกระบวนการของการทำงาน หรือ การเรียน

7)            การสรุป  ที่นำมาสู่การปิดท้ายรายการการเดินทางมาถึงความสำเร็จ  ซึ่งข้อสรุปนี้จะเตือนนักเรียนให้รู้ว่าได้เรียนรู้อะไรมาแล้ว และกระตุ้นเตือนให้ดั้นด้นค้นหาประสบการณ์อื่นๆ ต่อไป

2) WISE

การค้นหาสภาวะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐาน (The Web-based Inquiry Science

Environment (WISE) ได้กำหนดแบแผน (platform)สำหรับการจัดทำโครงการค้นหาทางวิทยาศาตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมขาดกลาง และนักเรียนโรงเรียนมัธยมช่วงชั้นที่ 4ให้ใช้หลักฐานและแหล่งทรัพยากรจากเว็บไซต์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา   WISE ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เบร์กเลย์ตั้งแต่ปี                ค.. 1996  โครงการนี้รวมไว้ซึ่ง  การสนทนาออนไลน์  การเก็บข้อมูล การวาด การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์   การแบ่งปันทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนรู้  แผนภูมิมโนทัศน์ concept mapping และเครื่องมืออื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ การเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ อื่นๆ

 

3Wikipedia

สารานุกรมเสรีที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกันสร้าง ซึ่งมีทั้งภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทยที่สร้างกันมาตั้งแต่ปี พ.. 2546 

ครูสามารถใช้ Wikipedia ในการร่วมกับสร้างองค์ความรู้ใหม่ ร่วมกับนักเรียนในลักษณะของ

โครงงานของห้องเรียน  นักเรียนสามารถทำการวิจัยในหัวข้อที่กำหนด แล้วร่วมมือกันนำความคิดสร้างสรรค์ออกมา แล้วส่งองค์ความรู้นั้นเข้าไปในสารานุกรมเสรี

 

4) ePortfolio

                แฟ้มสะสมงานอีเล็คทรอนิคส์ เป็นหลักฐานแสดงความพยายามในการเรียนรู้ ของนักเรียน แสดงออกถึงการประเมินตนเอง และการแสดงออกถึงค่านิยมของความเป็นนักเรียน  นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  และด้วยการสร้างองค์ความรู้  ความหมาย  ความเป็นเจ้าของ และค่านิยมจากการปฏิบัติการเพื่อการเรียน แฟ้มสะสมงาน  เกิดจากงานที่ได้เลือกแล้วมาแสดงให้เห็นวาได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   ครูสามารถนำมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และประเมินผลงานของตนเองในรอบปี  ซึ่งในผลงานของครูจะมีแผนการสอน  และผลงานของนักเรียนตัวอย่างด้วย

                พ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้จักลูกดีขึ้นจาก ePortfolio ของเขา 

5)  Blog  การบันทึกในเว็บไซต์

                การบันทึกผ่านเว็บไซต์  หรือ การเขียนในลักษณะต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ทำกับบุคคลที่สนใจร่วมกัน  เมื่อบันทึกแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถมาสอบถาม เพิ่มเติมความคิดได้   เว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยในปัจจุบันได้แก่  www.gotoknow.org.th            การนำแนวคิด  blog  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ได้อีกทางหนึ่ง

วิธีการ  ICT  ที่สามารถ  นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังมีอีกมายมาย        ที่รอรับการคิดนำมาใช้   เช่น email, chat, web board, Online Newspaper,   Hi5,   SMS,  Video Clip

6.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

            โปรแกรมช่วยสอนมีมากมาย  ที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่โรงเรียนในฝัน  เช่น Tell Me More,  Crocodile  ฯลฯ

6.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงาน  บันเทิง และอื่น ๆ โดยทั่วไป

                            โปรแกรมประเภทนี้มีมากมาย  ที่สามารถพิจารณานำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เช่นกัน  เช่น โปรแกรมโปรเดสค์ทอป  โปรกแกรมตัดต่อวีดิโอ โปรแกรมออกลายผ้า  ฯลฯ 

                        แนวคิด แนวทางการใช้ ICT  เพื่อการเรียนการสอนที่กล่าวมา   เป็นแนวคิดพื้นฐาน  ที่ได้ศึกษาค้นคว้า รวมกับประสบการณ์การใช้ ICT  เพื่อการทำงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ในระยะ 10  ปี  ที่ผ่านมา ที่หวังว่าจะช่วยให้เป็นหลักการแนวคิดพื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดการนำไปพิจารณาใช้ ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ที่ใช้ ICT  สำหรับสืบค้น   จัดกิจกรรมการเรียนรู้   สร้างองค์ความรู้ สร้างงาน   นำเสนองาน ติดต่อสื่อสาร และ เผยแพร่ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

                                                 เอกสารอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต

ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์การพัฒนานวัตกรรมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Department of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University,Bangkok10110,Thailand

http://www.babylonia-ti.ch

http://ceeol.com

ekol@math.mak.ac.ugglekol@utlonline.co.ug

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_Integration

Svein Ove Lysne. Learning Without Teaching,  Use of ICT-based in Teacher Training


Comments