แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะศึกษานิเทศก์

แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะศึกษานิเทศก์


ของ

พ.ต.ดร.กรณัฐ   รัตนยรรยง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


                                                                                                                                                                         gif เคลื่อนไหว หน้าต่อไป

Comments