เชียงตุงเมืองแห่งบรรพชนไทขึน

ไทขึนเป็น ชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึึ่่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงตุง  รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าหรือ พม่า นอกจากนั้นยังพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆเช่น จีน  ลาว และำประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนนับวันจะถูกกลืนจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่และพม่า หรือแม้กระทั่งกลุ่มไทล้านนา ดังจะเห็นได้จากกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนอาศัยอยู่ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ บริเวณประตูเชียงใหม่  อำเภอสันกำแพง ได้แก่บริเวณบ้านทรายมูล บ้านหัวทุ่ง บ้านสันข้าวแคบกลาง บ้านล้านตอง บ้านมอญ -สันกลาง  อำเภอดอยสะเ็ก็ด ได้แก่บ้านป่าป้อง อำเภอสันป่าตองได้แก่ บ้านป่าลาน อำเภอแม่ออน ได้แก่บ้านออนกลาง เป็นต้น
    ไทขึนมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองแต่ภาษาพูดของชาวไทขึนในแต่ละแห่งจะมีสำเนียงผิดเพี้ยนกันไปบ้าง  ต่อไปนี้ข้าพเจ้าผู้เขียนอยากนำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทขึนในเมืองเชียงตุงเป็นอันดับแรก เนื่องจากเรื่องได้พาดหัวไว้ว่า "เชียงตุงเมืองแห่งบรรพชนไทขึน" 
นอกจากนี้ ผู้เขียนเองได้เดินทางเข้าไปสืบค้นเรื่องราวของชาวไทขึนอันเป็นบรรพบุรุษของผู้เขียนถึงในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่ามาอีกด้วย  ซึ่งประวัติศาสตร์ความเป็นมานี้ผู้เขียนจะขอยกเอาผลงานการเขียนการศึกษาค้นคว้าจากท่านผู้รู้หลายๆท่านมาเป็นส่วนประกอบ ในด้านรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนั้นผู้เขียนจะได้นำเสนอรูปภาพที่ได้จากการบันทึกภาพด้วยตนเองและเพื่อร่วมเดินทางมาเป็นส่วนประกอบ
การเดินทางไปยังเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่านั้นเราจะใช้เส้นทางกาจอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรอำเภอแม่สายเข้าสู่เมืองท่าขี้เหล็ก ของสหภาพเมียนม่าหรือพม่า ซึ่งในการเดินทางเข้าพม่าในครั้งนี้คณะเราประกอบด้วย อาจารย์ดิเรก อาจารย์สืบศักดิ์ ขณะนี้คงเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็น ดร.สืบศักดิ์ ไปแล้วและ ตัวผู้เขียนเอง เราทั้ง สามคนได้ผ่านขั้นตอนของการทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยใช้เอกสารหลักฐาน คือ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ และเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ในขั้นตอนนี้หากเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีความประสงค์จะข้ามไปเที่ยวแค่ตลาดท่าขี้เหล็ก ในฝั่งพม่าก็ทำเพียงเอกสารผ่านแดนหรือที่เราเรียกกันว่า บอเดอร์พาส์ เท่านั้นเองแต่หากจะเข้าไปถึงเมืองต่างๆในสหภาพพม่าและก็อาศัยอยู่หลายๆวัน ก็จะใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวที่ทางการออกให้สามารถอยู่ในพม่าได้ ไม่เกิน7-15วัน

    
Comments