สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" เพื่อคัดเลือกนักกีฬา
เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมแข่งขันกีฬา
เชิญชวนนักเรียนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการทุกสังกัด (สพฐ. สช. อปท.)
อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน
 ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยท่านแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้ประสานงานดังนี้
(สมัครได้ถึงภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น.)
 ที่
ประเภทกีฬา
ประถมศึกษา
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น
(อายุไม่เกิน 15 ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(อายุไม่เกิน 18 ปี)

 1 ฟุตบอลชาย ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
  ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
 ติดต่อ สพม.34
053-112895
 2 วอลเลย์บอล ชาย/หญิง ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอดอยสะเก็ด
ผอ.วสันต์ ขอดศิริ  089-6363407
อ.สราวุธ กระจ่าง  098-7532612
  ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอดอยสะเก็ด
ผอ.วสันต์ ขอดศิริ  089-6363407
อ.สราวุธ กระจ่าง  098-7532612
ติดต่อ สพม.34
053-112895
 3 เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง
  ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอสันกำแพง
ผอ.ศักดิ์สุบรรณ กันทา 084-6118490
อ.ธวัช ทนันชัย 081-7160728
อ.คมกฤช 084-3787978
 ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอสันกำแพง
ผอ.ศักดิ์สุบรรณ กันทา 084-6118490
อ.ธวัช ทนันชัย 081-7160728
อ.คมกฤช 084-3787978
ติดต่อ สพม.34
053-112895
 4 ฟุตซอลชาย
 ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
 ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
  ติดต่อ สพม.34
053-112895
 5 บาสเก็ตบอลชาย/หญิง ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
 ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
  ติดต่อ สพม.34
053-112895
 6 คีตะมวยไทย ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
 ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
 ติดต่อ สพม.34
053-112895
 7 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
  ติดต่อผู้รับผิดชอบอำเภอเมือง
ผอ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ใหญ่ 091-0791509
อ.วันชัย ทวีเดช 086-1959195
  ติดต่อ สพม.34
053-112895