พันธกิจ / กลยุทธ์

พันธกิจ / กลยุทธ์ การบริหารงานของโรงเรียน

จุดเน้นตามกลยุทธ์

พันธกิจ 1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์

               โรงเรียนมาตรฐานสากล

1. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น (ทุกกลุ่มสาระ)

2. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ(ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ)

3. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์        มีความคิด มีวิจารณญาณ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา (ทุกกลุ่มสาระ)

4. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการตัดสินใจ      (ทุกกลุ่มสาระ)

5. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการเรียนรู้ และผลิตผลงานด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ (ทุกกลุ่มสาระ)

6. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ทุกกลุ่มสาระ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

7. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

(แนะแนว/ การงานอาชีพ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

8. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน

 (ทุกกลุ่มสาระ/ งานห้องสมุด)

9. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทุกกลุ่มสาระ)

              10. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(ทุกกลุ่มสาระ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ส่งเสริมการศึกษา)

 11. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทุกกลุ่มสาระ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ส่งเสริมการศึกษา )

 

พันธกิจ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ (ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกฝ่าย/ ทุกงาน)

2. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร (ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกฝ่าย/ ทุกงาน)

3. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่าง      มีประสิทธิภาพ (ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกฝ่าย/ ทุกงาน)

4. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศและนานาชาติ

  (ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกฝ่าย/ทุกงาน)

5. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้       และการบริหารจัดการศึกษา (ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกฝ่าย/ ทุกงาน)

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (ทุกกลุ่มสาระ/ ทุกฝ่าย /ทุกงาน)

พันธกิจ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ(ฝ่ายบริหาร/กลุ่มงาน )

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมนักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา

9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำวิจัยและนำผลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

11.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

               

1. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2. พัฒนาระบบเครือข่าย Internet ให้มีเสถียรภาพและครอบคลุมทั่วพื้นที่ของโรงเรียน

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย

4. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ 4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 5 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย

  ในการจัดการศึกษา (งานส่งเสริม/ งานแนะแนว/ งานอำนวยการ/ งานกิจการนักเรียน/    กลุ่มสาระศิลปะ/ กลุ่มสาระสังคม/ งานอนามัย)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการรับและให้บริการจากโรงเรียน

3. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ