พันธกิจ / กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพโดยครูมืออาชีพ บริหารด้วยระบบคุณภาพ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


พันธกิจ

1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

2. ส่งเสริมและพัฒนาครู  

3. ส่งเสริมและพัฒนา สถานศึกษาและชุมชน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน

2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน(Smart Student) ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ส่งเสริมและพัฒนาครู(Best Teacher) ตามเกณฑ์

5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ TQM Management

7. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด Innovation


จุดเน้นตามกลยุทธ์

พันธกิจ 1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน

   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1.       พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

2.       พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดคำนวณ

3.       พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

4.       พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

5.       พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6.       พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

7.       พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

    ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1.      พัฒนานักเรียนให้มีการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.      พัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3.      พัฒนานักเรียนให้มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   

4.      พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน(Smart Student) ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

1.       พัฒนานักเรียนนักเรียนชั้น ม.๓ ให้ที่คะแนนร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน

2.       พัฒนานักเรียนนักเรียนชั้น ม.6 ให้ที่คะแนนร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน

3.       พัฒนานักเรียน ม.1-3 และ ม.4–6 ให้มีค่าร้อยละในเข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับ ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัด โดยหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการ แสดง/ประกวด/แข่งขัน)ตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน

4.       พัฒนานักเรียนชั้น ม.๑,ม.๔  ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก

5.       พัฒนานักเรียนชั้น ม.๑-๓ ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR

6.       พัฒนานักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖  ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

7.       พัฒนานักเรียนชั้น ม. ๖ ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL ,IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

8.       พัฒนานักเรียนชั้น ม. ๖ ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL ,IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

9.       ส่งเสริมนักเรียนชั้น ม.๑๓ ที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study)ด้าน ICT,IoT, MM ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

10.   ส่งเสริมนักเรียนชั้น ม.๓ ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

11.   ส่งเสริมนักเรียนชั้น ม.๓ ที่มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

12.   ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISAมีคะแนนการสอบ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน

13.   ส่งเสริมนักเรียนชั้น ม.๒ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการTIMSS มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน

14.   ส่งเสริมนักเรียนชั้น ม.๔๖ ที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT , IoT, MM ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันและหรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

15.   ส่งเสริมผลงานนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔-  จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น

16.   ส่งเสริมผลงานนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔-  จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ

17.   ส่งเสริมผลงานนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔-๖ ที่มีผลงานจัดทำขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล อย่างน้อย ๒ แห่ง

18.   ส่งเสริมผลงานนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔-  ที่เป็นผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จากการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์

19.   พัฒนาจำนวนร้อยละจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.๑,ม.๔-, ที่นักเรียนทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น

20.   พัฒนาจำนวนร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔-  ที่ได้ทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

21.   พัฒนาจำนวนร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจของนักเรียนชั้น ม.๑ม.๓, ม.๔-๖ ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

พันธกิจ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและพัฒนาการมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

4. ส่งเสริมและพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

5. ส่งเสริมและพัฒนาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาครู(Best Teacher) ตามเกณฑ์

        ด้านการจัดการเรียนรู้

1.       ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

2.       ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร

3.       ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกัน

4.       ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้

5.       ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

6.       ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

7.       ส่งเสริมและพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

8.       ส่งเสริมและพัฒนาการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม

      ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

9.       ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10.   ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน

11.   ส่งเสริมและพัฒนาการร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

12.   ส่งเสริมและพัฒนาการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

13.   พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิซาชีพครูความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน

14.   ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

15.   ส่งเสริมและพัฒนาการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

 พันธกิจ 3 ส่งเสริมและพัฒนา สถานศึกษาและชุมชน

      กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

1.       พัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.       พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

3.       ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

4.       พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5.       พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6.       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

     กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ TQM Management

ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน

1.      ผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

2.      ผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

3.      ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

4.      ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

5.      ผู้บริหารที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

6.      ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

     ด้านระบบการบริหารจัดการ

7.      โรงเรียนที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และ TQA

8.      โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากนวัตกรรม

9.      โรงเรียนที่นำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน

10.  โรงเรียนที่มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว

11.  โรงเรียนที่สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น

12.  โรงเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

     ด้านปัจจัยพื้นฐาน (อำนวยการ บุคคล แผนงาน วิชาการ)

13.  โรงเรียนที่มีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดทุกระดับ และอัตราส่วนครูต่อนักเรียนได้มาตรฐาน

14.  โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ๓๐๔๐ คน ต่อห้องเรียน

15.  โรงเรียนที่มีภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด

16.  โรงเรียนที่จัดให้มีหนังสือ ตำราเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ

17.  โรงเรียนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน

18.  โรงเรียนที่มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi-Media Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง

19.  โรงเรียนที่มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย

20.  โรงเรียนที่ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และผ่านเกณฑ์การประเมิน (เฉพาะมัธยมศึกษา)

     ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

21.  โรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ

22.  ครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

23.  โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

       ด้านคุณภาพวิชาการ

24.  โรงเรียนที่จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน

25.  โรงเรียนที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)

26.  โรงเรียนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง

27.  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System)

28.  โรงเรียนที่ใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

     กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด Innovation

1.      ส่งเสริมและพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน การปฏิบัติงาน

2.      ส่งเสริมและพัฒนาจัดระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

3.      ส่งเสริมและพัฒนาพัฒนา Software เพื่อการเรียนรู้

4.      ส่งเสริมและพัฒนาใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารงาน