ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ การบริหารงานของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ข้อที่ 1
พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองศักยภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ข้อที่ 2
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโดยใช้ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ข้อที่ 3
จัดกิจกรรมส่งเสริมเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ข้อที่ 4
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ข้อที่ 5
พัฒนาการแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ข้อที่ 6
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามแบบมาตรฐานสากล


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ข้อที่ 1
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์ข้อที่ 2
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ข้อที่ 3
เสริมสร้างวินัยทางบวก
กลยุทธ์ข้อที่ 4
พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศนักเรียน
กลยุทธ์ข้อที่ 5
ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ข้อที่ 1
จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน
กลยุทธ์ข้อที่ 2
จัดให้มีหนังสือหรือตำราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
กลยุทธ์ข้อที่ 4
พัฒนาห้องสมุดตามนโยบาย 3 D


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4
นักเรียนมีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กลยุทธ์ข้อที่ 1
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
กลยุทธ์ข้อที่ 2
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ข้อที่ 1
พัฒนาครูให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ข้อที่ 2
พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาการ ผ่านการประเมินในระดับชาติ
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาครูให้ใช้สื่ออิเลคโทรนิคส์ (ICT) ในการสอนและ การวัดผลประเมินผล
กลยุทธ์ข้อที่ 4
พัฒนาครูให้ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ข้อที่ 1
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
กลยุทธ์ข้อที่ 2
พัฒนาห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์มัลติมีเดีย
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ วิทยบริการที่ทันสมัย
กลยุทธ์ข้อที่ 4
พัฒนาห้องศูนย์การเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลยุทธ์ข้อที่ 5
พัฒนากายภาพ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง TQA & OBECQA
กลยุทธ์ข้อที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก
กลยุทธ์ข้อที่ 2
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ข้อที่ 3
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากร
กลยุทธ์ข้อที่ 4
สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมพัฒนา


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8
พัฒนาการมีส่วนร่วม (SBM)
กลยุทธ์ข้อที่ 1
ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีร่วมกับชุมชน
กลยุทธ์ข้อที่ 2
การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
กลยุทธ์ข้อที่ 3
สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมและชุมชน


ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9
พัฒนาโรงเรียนเข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
กลยุทธ์ข้อที่ 1
วิเคราะห์สถานการณ์
กลยุทธ์ข้อที่ 2
สร้างความตระหนัก
กลยุทธ์ข้อที่ 3
ดำเนินการตามแผน