ทำไมต้องโรงเรียนสีเขียว

โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวให้เป็นโรงเรียนสีเขียว มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการดังนี้  

1. ให้ห้องเรียนสีเขียวพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน

2. เป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชนอย่างถาวร 3. เป็นการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผน/กำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. เป็นโรงเรียนที่มีนโยบายและระบบการดำเนินงาน (การบริหารจัดการ) ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ประเด็นที่ 1) 2. เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการ ด้านการใช้ทรัพยากร (พลังงาน น้ำ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ) การป้องกันและจัดการมลพิษ (น้ำ อากาศ ขยะ) รวมทั้ง มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ประเด็นที่ 3-7) 3. เป็นโรงเรียนที่มีการบูรณาการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (ประเด็นที่ 2) 4. เป็นโรงเรียนที่มีการขยายผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ โรงเรียนใกล้เคียง และชุมชน (ประเด็นที่ 8)


การประเมินโรงเรียนสีเขียว จึงครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. นโยบายและระบบการดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียน (โรงเรียนมีนโยบาย มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารให้ การสนับสนุน) 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3. การจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงเรียน 4. การจัดการด้านการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียน 5. การจัดซื้อ/การใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการขยะในโรงเรียน 6. การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน 7. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 8. โครงการ/ กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน