หน้าแรก

ตรวจสอบผลการเลือกชุมนุม 
พร้อมรายชื่อสมาชิก สมัครกิจกรรมบังคับ
(เนตรนารี , ยุวกาชาด ,ผู้บำเพ็ญประโยชน์)


หมายเหตุ   1 ถ้าสมาชิกเต็มทุกชุมนุมหรือไม่มีชุมนุมที่สนใจ นักเรียนสามารถเปิดชุมนุมเองได้
                 2 งานกิจกรรมจะอัพเดตรายครูที่ยังไม่เปิดชุมนุมให้นักเรียนเลือก เพื่อที่จะขอให้ครูท่านนั้นเป็นที่ปรึกษาชุมนุม
                    ของนักเรียน 

ระบบจะเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุม ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม  2559 เท่านั้น
พัฒนาโดยทีมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน