5. การประกวดรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ผู้ช่วยช่างไม้มือหนึ่ง” เข้าร่วมการประกวด
ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี
2560 
และร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อพิจารณาตัดสินในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภูมิปัญญาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทComments