4. การประกวดต้นกล้าพลังงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559"
ค่ายเยาวชนต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10 การประกวดระดับภาคใต้

เป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2559
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี Comments