3. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ม.ทักษิณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
นำนักเรียนระดับชั้น ม.3/8, 4/1, 5/1, 5/2 และ 5/3 จำนวน 140 คน
ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
Comments