2. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

นักเรียนม.4/1 และ 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) เยี่ยมชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียน ม.4/1 และ 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ"
Comments