4. ค่ายชีววิทยา_ม.อ.หาดใหญ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 จำนวน 79 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี (Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนตัวอย่างสำหรับอ้างอิง (Reference collection)  และส่วนของนิทรรศการ (Exhibition) โดยเริ่มตั้งแต่การกำเนิดโลกและมาตราธรณีกาล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงระบบนิเวศธรรมชาติ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (mean = 4.43, SD = 0.60) แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป จึงเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบของค่ายวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรในรูปแบบค่ายชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ขึ้น โดยการจัดเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ นักเรียนชั้นม.6/1 และม.6/2  ในรูปแบบค่ายชีววิทยา เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (mean= 4.73, SD = 0.44) เนื่องจากได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายวิชาเรียนชีววิทยา ทีมวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ในสาขาเฉพาะทางได้เป็นอย่างดีComments