1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยา และเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยา และเคมี ให้กับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560

Comments