2. บุคลากร

นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางมณฑา  แก้วมณี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางบัวคลี่  จงหวัง
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางศันสนีย์  สมสีแสง
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางขนิษฐา  ใจดี
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววจิรา  สังข์ทอง
ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์
พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Comments