3.ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาจังหวัด  เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2560
ประเภทกีฬาที่ส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน ได้แก่
1. กีฬาเปตอง
2.กีฬาเซปักตะกร้อ
3.กีฬามวยไทยสมัครเล่น
4.กีฬาเทควันโด
ประเภทการแข่งขันกรีฑา  ทำการแข่งขัน 28-31 สิงหาคม 2560
Comments