2บุคคลากร


ครูเพ็ญนภา สุคตะ
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม


                                                  
                    ครูประเสริฐ สิงหเสม           ครูเสนาะ ทรงประดิษฐ์            ครูสมใจ ทรงประดิษฐ์

                
                                         
                    ครูเกวลิน เกตุแก้ว                     ครูสรินยา ตุลยศักดิ์           ครูสมจิตร คงทองเอียด
                              
                                   
                  ครูภาวณี ด่านศิระวานิชย์          
    
        

Comments