2.บุคคลากร


ครูวรรณลดา อนงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูลภารัตน์ รอดสง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          
                                                                               
                            ครูปิยนุช มามาก                         ครูเอื้อมเดือน สุริยะย์                        ครูสิทธิชัย ทองมาก
                          วิชาการกลุ่มสาระ                             พัสดุกลุ่มสาระ                                กิจกรรมกลุ่มสาระ
                   
                        
                                                                               
                         ครูรอซานี อนุพันธ์                        ครูรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง                ครูจันทร์จิรา บัวทอง
                           วัดผลกลุ่มสาระ                                                                                  เลขานุการกลุ่มสาระ
 
Comments