รายวิชา ง32101 (ม.5)

รายวิชาการงานอาชีพฯ 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                        รายวิชาพื้นฐาน
ง32101 การงานอาชีพฯ 9                                                        ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                  จำนวน 0.5 หน่วยกิต


          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการของสารสนเทศองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรม การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี

          อธิบายองค์ประกอบ หลักการทำงานและระบบสื่อสารข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและนำมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศเพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม อธิบายหลักการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี หลักการเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ให้ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของงาน

          เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเกิดความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ

 

รหัสตัวชี้วัด

.2.2 .4-6/2 , . 2.2 .4-6/3

.3.1 .4-6/1 , .3.1 .4-6/2 , .3.1 .4-6/3 , .3.1 .4-6/4 , .3.1 .4-6/8

.3.1 .4-6/9, .3.1 .4-6/10 , .3.1 .4-6/11, .3.1 .4-6/13

.3.1 .4-6/5, .3.1 .4-6/6, .3.1 .4-6/7, .3.1 .4-6/12

รวม 15 ตัวชี้วัด

Comments