รายวิชา ง22101(ม.2)

รายวิชา  การงานอาชีพฯ 5

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน
ง22101 การงานอาชีพฯ 5 (คอมพิวเตอร์)                                  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2ชั่วโมง/สัปดาห์)                                     จำนวน 1.0 หน่วยกิต

           ศึกษาและอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยี  อธิบายเกี่ยวกับระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอธิบายระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน หลักการทำโครงงาน การประยุกต์โปรมแกรมคอมพิวเตอร์และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาจัดทำโครงงานขนาดเล็กอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบสามารถจัดทำโครงงาน  โดยใช้โปรมแกรมต่าง ๆ ที่เรียนมา วางแผน  ออกแบบผลงาน ผลิตชิ้นงาน  นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการ   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้

       รหัสตัวชี้วัด

          ง3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม 3/3 ม3/4

1.  อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

3.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

4.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 รวม  4  ตัวชี้วัด

 

Comments